Acords i votacions de l’Assemblea/Acuerdos y votaciones de la Asamblea

Assemblea de 28 de maig de 2015

Votacions i acords

– Acta anterior aprovada (vots a favor, 13; vots en contra, 0; abstencions, 6)

– Eliminació de la partida pressupostària per a excursions (6€ per alumne) (vots a favor, 15; en contra, 0; abstencions, 14)

– Eliminació de la partida de dotació de biblioteca (4€ per alumne) (vots a favor, 1; en contra, 26; abstencions, 2)

– Eliminació de la partida de dotació de gimnàstica (1€ per alumne) (vots a favor, 3; en contra, 23; abstencions, 3)

– Reducció de la partida de material socialitzat a la meitat (vots a favor, 2; en contra, 25; abstencions, 2)

– Cerca de finançament pel sopar del cabasset i reutilització del component associatiu de la quota de l’AMPA (7€) en els alumnes (vots a favor, 18; en contra, 0; abstencions, 10)

– Pressupostos i quotes per al curs 2015/2016 (vots a favor, 27; en contra, 2; abstencions, 0)

– Proposta per a que un membre de la Plataforma per la jornada continua done una xerrada (aprovat per unanimitat)

Asamblea de 28 de mayo de 2015

Votaciones y acuerdos

Acta anterior aprobada (votos a favor, 13; votos en contra, 0; abstenciones, 6)

Eliminación de la partida presupuestaria para excursiones (6 € por alumno) (votos a favor, 15; en contra, 0; abstenciones, 14)

Eliminación de la partida de dotación de biblioteca (4 € por alumno) (votos a favor, 1; en contra, 26; abstenciones, 2)

Eliminación de la partida de dotación de gimnasia (1 € por alumno) (votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 3)

Reducción de la partida de material socializado a la mitad (votos a favor, 2; en contra, 25; abstenciones, 2)

Búsqueda de financiación para el sopar de cabasset y reutilización del componente asociativo de la cuota del AMPA (7 €) en los alumnos (votos a favor, 18; en contra, 0; abstenciones, 10)

Presupuestos y cuotas para el curso 2015/2016 (votos a favor, 27; en contra, 2; abstenciones, 0)

Propuesta para que un miembro de la Plataforma por la jornada continúa una charla (aprobado por unanimidad)

 

Anuncis