Acords i votacions de l’Assemblea/Acuerdos y votaciones de la Asamblea

Assemblea de 28 de maig de 2015

Votacions i acords

– Acta anterior aprovada (vots a favor, 13; vots en contra, 0; abstencions, 6)

– Eliminació de la partida pressupostària per a excursions (6€ per alumne) (vots a favor, 15; en contra, 0; abstencions, 14)

– Eliminació de la partida de dotació de biblioteca (4€ per alumne) (vots a favor, 1; en contra, 26; abstencions, 2)

– Eliminació de la partida de dotació de gimnàstica (1€ per alumne) (vots a favor, 3; en contra, 23; abstencions, 3)

– Reducció de la partida de material socialitzat a la meitat (vots a favor, 2; en contra, 25; abstencions, 2)

– Cerca de finançament pel sopar del cabasset i reutilització del component associatiu de la quota de l’AMPA (7€) en els alumnes (vots a favor, 18; en contra, 0; abstencions, 10)

– Pressupostos i quotes per al curs 2015/2016 (vots a favor, 27; en contra, 2; abstencions, 0)

– Proposta per a que un membre de la Plataforma per la jornada continua done una xerrada (aprovat per unanimitat)

Asamblea de 28 de mayo de 2015

Votaciones y acuerdos

Acta anterior aprobada (votos a favor, 13; votos en contra, 0; abstenciones, 6)

Eliminación de la partida presupuestaria para excursiones (6 € por alumno) (votos a favor, 15; en contra, 0; abstenciones, 14)

Eliminación de la partida de dotación de biblioteca (4 € por alumno) (votos a favor, 1; en contra, 26; abstenciones, 2)

Eliminación de la partida de dotación de gimnasia (1 € por alumno) (votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 3)

Reducción de la partida de material socializado a la mitad (votos a favor, 2; en contra, 25; abstenciones, 2)

Búsqueda de financiación para el sopar de cabasset y reutilización del componente asociativo de la cuota del AMPA (7 €) en los alumnos (votos a favor, 18; en contra, 0; abstenciones, 10)

Presupuestos y cuotas para el curso 2015/2016 (votos a favor, 27; en contra, 2; abstenciones, 0)

Propuesta para que un miembro de la Plataforma por la jornada continúa una charla (aprobado por unanimidad)

 

Anuncis

La Plataforma es reuneix al col·legi/La Plataforma se reune en el colegio

IMG_20140402_181528569[1]

La Plataforma per l’Ensenyament Públic del Baix Vinalopó tanca el curs en el nostre col·legi on realitzarà el dimecres que ve dia 18 a les 18 hores una assemblea oberta a la que qualsevol interessat pot participar.

Es farà una recapitulació del curs que acaba i es plantejaran les propostes per al curs que ve. Davant els nous problemes que l’aplicació de la LOMQUE se’ns plantegen la comunitat educativa cerca solucions per a una educació pública i de qualitat.

La Plataforma por la Enseñanza Pública del Baix Vinalopó cierra el curso en nuestro colegio donde realizará el miércoles día 18 a las 18 horas una asamblea abierta a la que cualquier interesado puede participar.Se hará una recapitulación del curso que acaba y se plantearán las propuestas para el curso que viene. Ante los nuevos problemas que la aplicación de la LOMQUE nos plantean la comunidad educativa busca soluciones para una educación pública y de calidad.

Assemblea General Ordinària/Asamblea General Ordinaria

Reunio_Pares

Vos convoquem a reunir-vos en Assemblea General Ordinària el dimecres 11 de desembre de 2013 a
les 20’45 hores
en primera convocatòria i 21 hores en segona convocatòria, a la sala d’usos multiples
del col·legi. Amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
2. Ractificació de la nova Junta Directiva. Funcionament de la Junta.
3. Informacions Generals i aprovació d’acords si procedeix.
– Pissarres digitals, aclaracions sobre el pagament.
– Teulades als patís
– Assumptes diversos
4. Precs i preguntes
El President de l’AMPA

Os convocamos a reuniros en Asamblea General Ordinaria el miércoles 11 de diciembre de 2013 a las
20’45 horas
en primera convocatoria y 21 horas en segunda convocatoria, en la sala de usos múltiples
del colegio con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
2. Ractificación de la nueva Junta Directiva. Funcionamiento de la Junta.
3. Informaciones generales y aprobación de acuerdos si procede:
– Pizarras digitales, aclaraciones sobre el pago.
– Techado de patios
– Asuntos diversos.
4. Ruegos y preguntas.

El Presidente del AMPA

Assemblea de Mares i Pares/Asamblea de Madres y Padres

En valencià:

El dijous que ve 13 d’octubre,  esteu convocats a reunir-vos en Assemblea General Ordinària de Mares i Pares,  a les 20’45 hores en primera convocatòria i 21 hores en segona convocatòria.

Lloc: saló d’usos multiples

En castellano:

El jueves que viene 13 de octubre, estáis convocados a reuniros en Asamblea General Ordinaria de Madres y Padres, a la 20’45 horas  en primera convocatoria y 21 horas en segunda convocatoria.

Lugar: salón de usos multiples.

Dimecres 22: Assemblea de pares i mares/Miércoles 22: Asamblea de padres y madres

En valencià:

 

Degut a que en la darrera Assemblea de pares i mares el pressupost i quota de l’AMPA va ser rebujat per 12 vots en contra, 11 a favor i 9 abstencions, es fa necessari tornar a convocar l’Assemblea General de Pares i Mares.

 El dimecres que ve 22 de juny, amb primera convocatoria a les 21 hores i segona convocatoria a les 21’15 hores, vos convoque a l’Assemblea General Extraordinària de Pares i Mares. Amb el següent ordre del dia:

1.    Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior, votació i aprovació si procedeix.

2.    Pressupost i quota de l’AMPA per al curs 2011/2012, votació i aprovació si procedeix.

3.    Precs i preguntes

 En castellano:

Debido a que en la última Asamblea de padres y madres el presupuesto y cuota de el AMPA fue rechazado por 12 votos en contra, 11 a favor y 9 abstenciones, se hace necesario volver a convocar la Asamblea General de Padres y Madres.

El el próximo miércoles 22 de junio, con primera convocatoria a las 21 horas y segunda convocatoria a las 21’15 horas, os convoco a la Asamblea General Extraordinaria de Padres y Madres. Con el siguiente orden del día:

 1.    Lectura del acta de la Asamblea anterior, votación y aprobación si procede.

2.    Presupuesto y cuota de el AMPA para el curso 2011/2012, votación y aprobación si procede.

3.    Ruegos y preguntas

 

Un saludo, adèu.

Felip Sànchez i Gamero, president de l’AMPA