Sant Jordi 2015

sant_jordi_2015

Hui celebrem la Diada de Sant Jordi, dia dels enamorats en els territoris de parla catalana en el que es regala un llibre i una rosa. A banda dels enamorats també es corrent regalar-los a les persones que estimes. Des de ja fa anys és tradicional que les llibreries d’Elx treguen fora dels locals els seus llibres i a més de descomptes regalen una rosa amb cada llibre.

Hoy celebramos el Día de Sant Jordi, día de los enamorados en los territorios de habla catalana en el que se regala un libro y una rosa. Aparte de los enamorados también es corriente rgalarlos a las personas que estimas. Desde ya hace años es tradicional que las librerias de Elx saquen fuera de los locales sus libros y además de descuentos regalen una rosa con dada libro.

Anuncis

Informacions d’interés/Informaciones de interés

IMG_20140912_100744322[1]

TEMPERATURES/TEMPERATURAS
Esperem que conforme transcorren els dies les temperatures es moderen. La competència per a suspendre les classes està en la Conselleria i pertant la decisió d’assistir o no a les classes continuarà essent una decisió personal de cada família, mentre les temperatures siguen altes (+27 graus) i la Conselleria obligue a l’obertura del col·legi.

L’AMPA en compliment de l’acord de l’Assemblea de Pares i Mares ha començat la instal·lació de tendals en les classes de primària i comunes, que són les més afectades pel calor.

A la pàgina web de l’AMPA teniu a la vostra disposició una descarrega de l’imprés oficial per a demanar a la Conselleria l’instal·lacio de l’aire condicionat a les aules: Cliqueu ací

Esperamos que conforme transcurran los días las temperaturas se moderen. La competencia para suspender las clases está en la Conselleria y por tanto la decisión de asistir o no a las clases seguirá siendo una decisión personal de cada familia, mientras las temperaturas sean altas (+27 grados) y la Conselleríi obligue a la apertura del colegio.

El AMPA en cumplimiento del acuerdo de la Asamblea de Padres y Madres ha comenzado la instalación de toldos en las clases de primaria y comunes, que son las más afectadas por el calor.
En la página web del AMPA tenéis a vuestra disposición una descarga dl impreso oficial para pedir a la Conselleria la instalación del aire acondicionado en las aulas: Clicad aquí

IMG_20140912_100700369[1]

REBUTS AMPA I LLIBRES/RECIBOS AMPA Y LIBROS
Degut als retrasos de la Conselleria en decidir el contingut dels llibres les editorials estan lliurant amb retras els llibres. Conforme tinguem el nombre complet de llibres per assignatura de cada classe es lliuraran a cada alumne.

Recordem que és responsabilitat única de les famílies el tindre els rebuts corresponents.

Debido a los retrasos de la Conselleria en decidir el contenido de los libros las editoriales están entregando con retraso los libros. Conforme tengamos el número completo de libros por asignatura de cada clase se entregaran a cada alumno.

Recordamos que es responsabilidad única de las familias el tener los recibos correspondientes.

EXTRAESCOLARS/EXTRAESCOLARES

Reunions informatives: de dimecres 17 al divendres 19. Calendari per activitats en la web i la porta de l’escola.
Inscripció en vacants d’extraescolars: de dilluns 15 a dilluns 22. Full d’inscripció i lliurament en consergeria.
Publicació llistes d’admesos: dijous 25
Pagament de nous admesos: dijous 25 i divendres 26, de 9 a 10 hores en consergeria. El no pagament fara perdre la plaça.

 

Reuniones informativas: de miércoles 17 a viernes 19. Calendario por actividades en la web y la puerta de la escuela.
Inscripción en vacantes de extraescolares: de lunes 15 a lunes 22. Hoja de inscripción y entrega en conserjería.
Publicación de las listas de admitidos: jueves 25.
Pago de los nuevos admitidos: jueves 25 y viernes 26, de 9 a 10 horas en conserjería. La falta de pago supondrá la perdida de la plaza.

S’obre el termini de comanda dels llibres/Se abre el plazo de pedido de los libros

xiquets i llibres

En valencià:

Des del divendres 11 fins al divendres 18 de juliol podreu arreplegar i lliurar el full de comanda del llibres de text (primària i infàntil). En primària hi han dos fulls distints. Un per a qui vulga tots els llibres i un altre per a qui vulga llibres solts.

No hi hauran devolucions de llibres. Per favor tingueu clares les vostres necessitats.

IMPORTANT: Al tauler d’anuncis estava fins avui el llistat de llibres que l’escola té l’obligació de publicar, això com és evident no vol dir que totes les assignatures tinguen llibre individualitzat, com passa a primer de primària, per exemple,  que no totes les assignatures tenen un llibre individualitzat , sent només en música on existeix. Ara el que es publica és el que l’AMPA ofereix als seus associats perquè puguen comprar mitjançant la gestió de l’AMPA. Per això incloem en Coneixement del Medi el valor que l’escola ha estipulat per a la compra de llibres socialitzats (no individuals) i material didàctic que el curs que ve hauran de pagar tots els alumnes dels cursos que passen a treballar l’assignatura per projectes i no per llibre individualitzat.

En els enllaços seguents teniu els fulls en PDF per a descarregar:

Llibres_petició_infàntil_2014_2015

Llibres_tots_primària_2014_2015

Llibres_solts_primària_2014_2015

Ací el llistat de llibres que ha publicat el col·legi (hi ha una errata en Sisé, el llibre de Coneixement del Medi és un per cada trimestre):

LLIBRES 2014-2015

En castellano:

Desde el viernes 11 hasta el viernes 18 de julio podréis recoger y entregar la hoja de pedido de los libros de texto (primaria e infantil). En primaria hay dos hojas distintas. Una para quién quiera todos los libros y otra para quién los quiera sueltos.

No se harán devoluciones. Por favor, tened claras vuestras necesidades.

IMPORTANTE: En el tablón de anuncios estaba hasta hoy jueves el listado de libros que el colegio tiene la obligación de publicar, eso cómo es evidente no significa que todas las asignaturas tengan libro individualizado, cómo pasa en primero de primaria por ejemplo,  que no todas las asignaturas tienen un libro individualizado, siendo sólo en música donde existe. Ahora lo que se publica es lo que el AMPA ofrece a sus asociados para que puedan comprar mediante la gestión del AMPA. Por eso incluimos en Coneixement del Medi el valor que el colegio ha estipulado para la compra de libros socializados (no individuales) y material didáctico que el curso que viene deberán de pagar todos los alumnos de los cursos que pasen a trabajar la asignatura por proyectos y no por libro individualizado.

En los enlaces siguientes tenéis las hojas en PDF para descargar:

Llibres_petició_infàntil_2014_2015

Llibres_tots_primària_2014_2015

Llibres_solts_primària_2014_2015

Aquí el listado de libros que ha publicado el colegio (en Sexto hay una errata, el libro de Coneixement del Medi es uno por trimestre):

LLIBRES 2014-2015

 

Retràs als llibres/Retraso en los libros

 

En valencià:

Fins a nou avis els llibres de primària encara no es sap quins seran. Els canvis als que obliga la nova Llei d’Educació (LOMQUE), el retràs de la Conselleria en publicar les instruccions i els canvis que es volen fer per part del claustre en el projecte educatiu del centre, fan que siga impossible donar ara un llistat dels llibres necessaris per als cursos de Primària.

Esperem que com a molt tard la setmana que ve estiguen ja publicats. Des de l’AMPA avisarem pels nostres canals habituals: coordinadors de classe, web, twitter, facebook.

Els quaderns d’Infàntil sí que es poden demanar i teniu un full de comanda a la vostra disposició en consergeria. 

En castellano:

Hasta nuevo aviso los libros de Primària aún no se sabe cuales serán. Los cambios a los que obliga la nueva Ley de Educación (LOMCE), el retraso de la Conselleria en enviar las instrucciones y los cambios que el claustro quiere realizar en el proyecto educativo del centro, hacen que sea imposible dar ahora un listado de los libros necesarios para los cursos de Primaria.

Esperamos que cómo muy tarde la semana que viene estén ya publicados. Desde el AMPA avisaremos por nuestros canales habituales: coordinadores de clase, web, twitter, facebook.

Los cuadernos de Infantil sí que se pueden pedir y tenéis para ello una hoja de pedido a vuestra disposición en conserjería.

Llibres curs 2014-2015/Libros curso 2014-2015

 

En valencià:

La decisió  de utilitzar  llibres  és una competència pròpia dels mestres de l’escola, enguany fins al dia 27 de juny no publicaran  el llistat de llibres necessaris per a cada curs. A partir d’eixa data  i fins el 4 de juliol si voleu que l’AMPA vos gestione la compra dels vostres llibres podreu omplir el full de cessió de gestió de la compra a favor de l’Associació, on indicareu quins llibres són els que voleu.

El pagament dels llibres es podrà efectuar fins al 19 d’agost en el compte de l’AMPA, que trobareu en el full de cessió.

IMPORTANT: El rebut del pagament no es lliurarà fins que vos indiquem com i quan en setembre. No teniu que deixar-ho ara en el col·legi.

En castellano:

La elección de utilizar libros es una competencia propia de los maestros de la escuela, éste año hasta el día 27 de junio no publicarán el listado de libros necesarios para cada curso. A partir de esa fecha y hasta el 4 de julio si queréis que el AMPA os gestione la compra de vuestros libros podréis rellenar la hoja de cesión de gestión de la compra a favor de la Asociación, donde indicaréis qué libros son los que queréis.

El pago de los libros lo podréis efectuar hasta el 19 de agosto en la cuenta del AMPA, que encontraréis en la hoja de cesión.

IMPORTANTE: El recibo de pago no se entregará hasta que os indiquemos cómo y cuando en septiembre. No tenéis que dejarlo ahora en el colegio.